Bình hoa gốm sứ Cảnh Đức - Giang Tây cao cấp cổ sưa vẽ tay thủ công BC-20

3.272.000₫