Bình hoa gốm sứ Cảnh Đức - Giang Tây cao cấp cổ sưa vẽ tay thủ công BC-26

5.047.818₫