Bình hoa gốm sứ Cảnh Đức - Giang Tây cao cấp cổ sưa vẽ tay thủ công bình lục giác BC-23

5.625.486₫