Bình hoa gốm sứ Cảnh Đức - Giang Tây chất lượng cao vẽ tay bởi nghệ nhân nổi tiếng men thấu quang MS ym-gh-N

8.549.343₫